Posjeta 10:30-11:30 i 17:00-18:00

Služba neurologije i psihijatrije

E-mail Print option in slimbox / lytebox? (info) PDF
Article Index
Služba neurologije i psihijatrije
Istorijat službe
All Pages

Šef sužbe:
Mustafa dr Strukar,
ljekar specijalista neuropsihijatrije
030 519-162

Glavna medicinska sestra:
Majda Pašalić,
Medicinska sestra
030 519-148

Služba
Odjel
neurologije 030-519-148
psihijatrije:030-519-152 


Odjeljenje neuropsihijatrije izraslo je iz najmlađe Službe za duševne i živčane bolesti. Formirao ju je 1972. godine prim. dr. Tarik Zukić, doktor medicinskih nauka, sadašnji docent na Neurološkoj klinici u Sarajevu. Služba je bila smještena u prizemlju bolničke zgrade gdje se u nekoliko soba nalazilo 30 kreveta, prijemna ambulanta, specijalistička ambulanta, ljekarska soba i intervencija. Na početku je to bilo mješovito odjeljenje gdje su zajedno smješteni neurološki i psihijatrijski bolesnici. Neuropsihijatrija u to vrijeme broji 10 zaposlenih: šef službe, specijalista prim. dr. Zukić, specijalizant dr. Meliha Zukić koja se prebacuje na specijalizaciju interne medicine i prelazi u Bolnicu za plučne bolesti i TBC Travnik, dr. Sakib Alibegović koji specijalizira neuropsihijatriju 1975. godine i 4 medicinske sestre-tehničara, među njima i Munira Hodžić ( Ažderović) koja će biti i prva glavna sestra i na toj funkciji će ostati sve do penzionisanja 1998.godine. Kada je početa izgradnja novog krila bolničke zgrade 1974. godine, Neuropsihijatrijsko odjeljenje je iseljeno u zgradu Elči Ibrahim-pašine medrese koja tada nije djelovala. Iako je zgrada bila adaptirana, uslovi nisu bili najbolji za rad, ali je velik prostor omogućavao proširenje kapaciteta bolesničkih postelja ( 100 kreveta), tako da su se u tom periodu počeli primati bolesnici sa šire regije, iz Kupresa, Duvna, Livna, Skender- Vakufa i Busovače. Slijedeće godine po završetku radova Služba se ponovo vraća u bolničku zgradu gdje nastavlja rad u izuzetno dobrim uslovima, u to vrijeme možda najboljim na prostoru BiH. Odvojen je stacionarni od ambulantno-polikliničkog dijela, rapolagalo se sa 50 soba, nabavljeni su potrebni aparati i uveden rad u Kabinetima. Služba se postepeno razvijala i tokom devedesetih godina dostigla je svoj maksimum u prostornom pogledu, opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti. Posteljni kapaciteti iznosili su 130 kreveta sa intenzivnom njegom. Na odjelu je radilo 12 ljekara specijalista, od toga 4 ljekara sa završenim postdiplomskim studijem sa subspecijalizacijom ili edukacijom iz neke uže oblasti, ukupno je bilo zaposleno oko 60 medicinskih radnika i pomoćnog osoblja, od toga veći broj medicinskih tehničara educiranih za rad uz aparate, rad sa alkoholičarima u Dnevnoj bolnici idr. Uz osavremenjavanje uslova rada Služba jača i u kadrovskom pogledu. U njoj u to vrijeme rade: - dr. Helena Dedić (1973-1992), specijalistički ispit polaže 1976.god. - dr. Mehmed Mulahalilović-Meša ( 1970-1999), specijalizirao 1976.g. - dr. Marija Miličević ( 1975-1979) - dr. Mihrumana Čaušević ( 1975-1981) - dr. Nazif Bukalo (1975-1982) - dr. Jasminka Hadžialić (1978-1992), specijalizirala 1985.g. - dr. Dušanka Stevanović (1979-1992), specijalizirala 1985.g. - dr. Snježana Ler (1980-1986) - dr. Snježana Mahić (1980-1983) - dr. Miloš Stevanović ( 1980-1994) - dr. Miroslav Kalaba ( 1982-1989), specijalizirao 1987.g. - dr. Omer Ćemalović ( 1983-1987), specijalizirao 1986.g. - dr. Vlasta Ivanović-Kaurin (1983-1992), specijalizirala 1987.g. - dr. Dženana Cvijetić ( 1984-1999), specijalizirala 1989.g. - dr. Zorica Burić-Dautović ( 1984-1992), specijalizirala 1988.g. - dr. Krunoslav Ravlić ( 1985-1993), specijalizirao 1989.g. - dr. Nihada Kurbegović-Čampara radi od 1994.g. specijalizirala 1998.g. - dr. Enver Abazović radi od 1994.g. specijalizirao 1999.g. - dr. Zenajda Sarač radi od 1996.g. specijalizirala 1997.g. - dr. Hajrudin Alijagić radi od 1996.g. specijalizirao 1984.g. a zvanje primarijus dobio 1998.g. - dr. Izudin Unkić radi od 1997.g. specijalizirao 1988.g. Subspecijalizaciju završavaju: Dr. Tarik Zukić završava postdiplomski studij i edukaciju iz EEG-a 1975.g. kada počinje sa radom Kabinet za epilepsiju. Dr. Sakib Alibegović završava edukaciju u Zavodu za alkoholizam i druge ovisnosti (Jagomir) i od 1976.godine na odjelu se po prvi put pored medikamentnog uvode i socioterapijske metode u liječenju ovisnosti o alkoholu. Dr. Alibegović, dr. Bukalo i dr. Stevanović se angažiraju na stvaranju Klubova liječenih alkoholičara u Travniku, Vitezu, DonjemVakufu i drugim mjestima. Ti klubovi su bili veoma aktivni sve do početka rata. Godine 1979. dr. Alibegović završava edukaciju iz elektromiografije i 1980.g. počinje sa radom Kabinet za neuromuskularne bolesti. Dr.Stevanović završava edukaciju iz REG 1985.godine. Posebnim finansiranjem se omogućava otvaranje neurološke jedinice intenzivne njege sa 6 kreveta, uskoro i psihijatrijske za ona najteža psihijatrijska stanja koja zahtijevaju poseban nadzor i tretman psihofarmacima i elektro- kovulzivnom terapijom. Dr. Helena Dedić završava edukaciju iz psihoterapije 1986. g. i na odjelu se uvode nove metode liječenja psihičkih poremečaja a otvara se i prva ambulanta za psihoterapiju na širem području srednje Bosne. Sa ovim kapacitetima Služba je u mogućnosti da udovolji svim zahtjevima iz svog domena što omogućava da se područje djelovanja proširi i na druga mjesta šire regije. Sa izbijanjem rata Odjeljenje napušta značajan broj stručnih lica; prim. dr. Tarika Zukića rat zatiče u Sarajevu, a za v.d. šefa biva imenovana dr. Helena Dedić, koja Bolnicu napušta u drugoj polovini 1992.g. Na njeno mjesto postavljen je dr. Krunoslav Ravlić, ali i on napušta Službu početkom 1993.g. Tada je na mjesto šefa službe postavljen prim. dr. Sakib Alibegović, koji se vraća iz Armije BiH gdje je bio načelnik sanitetske službe. Na odjelu rade ljekari specijalisti dr. Mehmed Mulahalilović, dr. Dženana Cvijetić i dr. Miloš Stevanović koji također napušta bolnicu 1994. g. U radnom odnosu je ostalo samo 11 medicinskih sestara. U nedostatku srednjeg stručnog medicinskog kadra primljen je jedan broj lica drugih struka koji su prekvalifikovani i koji su i poslije rata ostali raditi u ovoj Službi. Odjeljenje je u tom periodu smješteno na prvom spratu novog krila bolnice i broji oko 40 kreveta za neurologiju i psihijatriju. Nerijetko se pacijenti dovode direktno iz konvoja prognanika, nakon razmjene ratnih zarobljenika ili pripadaju grupaciji civilnih žrtava, koji ostaju na Odjeljenju. Pri tome se poštuje ratna doktrina da se lakši neurološki i psihijatrijski poremećaji liječe u svojim jedinicama ili u krugu najbližih. Zbog nedostatka prostora, osipanja kadra i zastarijevanja opreme zatvaraju se kabineti za EEG, EMG i REG, kao i ambulanta za psihijatriju i Dnevna bolnica. U periodu obnove, poslije rata, Neuropsihijatrijsko odjeljenje je doživjelo značajne promjene na organizacionom planu, opremljenosti i kadrovskoj popunjenosti. Krajem 1996. godine prostor je renoviran i dostignut je visok pansionski standard na Neurologiji (16 kreveta i 4 kreveta intenzivne njege) i na Psihijatriji ( 20 kreveta). Nabavljena je nova dijagnostička oprema, EEG, EMG aparati i Color Doppler. Primljena su dva nova specijalista, dva ljekara su završili specijalizaciju, tako da je Služba osposobljena odgovoriti na sve buduće zahtjeve iz domena neuropsihijatrijske zaštite.